Προκήρυξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

Από την Παρασκευή 17-03-2023 όλοι οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά , ενώ από τις 17-03-2023 μέχρι και την Πέμπτη 27-04-2023,
πρέπει να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, σε
οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα απαιτού…

Περισσότερα