Οι απουσίες που δεν μετράνε

Μη προσμέτρηση
απουσιών μαθητών εξαιτίας του εποχικού
επιδημικού ρεύματος της γρίπης

Να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι
απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2…

Περισσότερα