1. Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εισαγωγή σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. με τη διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου υποβάλλουν ηλεκτρονικά μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις των ειδικοτήτων ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ., ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για τους τελειόφοιτους/ες ή υποψηφίους/ες των ΕΠΑΛ, κατά την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά την εγγραφή τους απευθείας σε Γ’ εξάμηνο κατάρτισης.

2. Στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιθυμεί με οποιαδήποτε σειρά.

Με τη δήλωσή του της ο/η υποψήφιος/α προσδιορίζει για ποιες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Ο/Η υποψήφιος/α, προκειμένου να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ., οφείλει να κάνει οριστική υποβολή στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που θα συμπληρώσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ανακοινώνεται, αλλιώς δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση. Ο/Η υποψήφιος/α δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου Ι.Ε.Κ., αν δεν την έχει δηλώσει. Ο/Η υποψήφιος/α που ανήκει είτε στην ειδική είτε στη γενική περίπτωση δεν μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε ειδικότητα δημόσιου Ι.Ε.Κ. που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, αν το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των Ι.Ε.Κ (υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Β’1807) είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου που, σύμφωνα με τον αριθμό των διατιθέμενων θέσεων, καταλαμβάνει θέση καταρτιζόμενου σε ορισμένη ειδικότητα ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. και σε ορισμένο είδος θέσης (γενική ή ειδική περίπτωση).

Επίσης, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να καταλάβει θέση καταρτιζόμενου σε περισσότερες ειδικότητες ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ., θα καταλάβει τελικά μόνοτ η θέση καταρτιζόμενου σε εκείνη την ειδικότητα ανά δημόσιο Ι.Ε.Κ. που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της με σειρά προτίμησης προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες ειδικότητες που έχει δηλώσει.

4. Η δήλωση προτιμήσεων στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/ας υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την προϋπηρεσία, την ιδιότητα της ειδικής περίπτωσης η) της παρ. 5 του άρθρου 12 του κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ, τις επιλογές προτίμησης και αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας.

Η δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησης του/της υποψηφίου/ας, η οποία είναι οριστική και της οποίας η συμπλήρωση ή τροποποίηση επιτρέπεται μόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της.

5. Μετά τη διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. και στην ειδικότητα επιτυχίας τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο όταν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα νέα υπολογισθέντα μόρια που συγκεντρώνει ο/η επιτυχών/ούσα εξακολουθούν να μην είναι λιγότερα από το σύνολο των μορίων του τελευταίου εισαγομένου στο συγκεκριμένο Δ.Ι.Ε.Κ., ειδικότητα και είδος θέσης.

Η Υπουργική Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας