Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που ορίζει τις διαδικασίες για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Λύκεια. Διαβάστε για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά. Για τα εκκλησιαστικά δείτε το ΦΕΚ.

Το ΦΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία

Για την εισαγωγή των μαθητών σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)», το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και λειτουργεί με την υποστήριξη της Επιτροπής Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας (Ε.Τ.Υ.Λ.) του άρθρου 17. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το σύστημα του προηγουμένου εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, στην οποία δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως τα εξής: α) το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και β) η ιδιότητα/σχέση του με τον μαθητή.
Στην περίπτωση προνηπίων ο αιτών της παρ. 1 καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων αναφέρονται στην παρ. 1, τα εξής:
α) τα στοιχεία του προνηπίου και ειδικότερα:
αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ) πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης,
β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα και ειδικότερα:
βα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, ββ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
γ) επιλογή νηπιαγωγείου και ειδικότερα: γα) το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει βάσει της διεύθυνσης κατοικίας ή το νηπιαγωγείο της πρώτης εγγραφής αν έχει ήδη εγγραφεί σε άλλο νηπιαγωγείο και γβ) ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενδιαφέροντος.
Ο αιτών δύναται, επιπλέον, να δηλώσει με την ηλεκτρονική αίτησή του, αναρτώντας παράλληλα και τα ακόλουθα σχετικά δικαιολογητικά:
α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης του μαθητή/τριας,
γ) το εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.
Στην περίπτωση Πρότυπων Σχολείων (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων), Πειραματικών Σχολείων (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) ή Εκκλησιαστικών Σχολείων (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) ο αιτών της παρ. 1 καταχωρίζει με την ηλεκτρονική αίτησή του, επιπλέον όσων αναφέρονται στην παρ. 1, τα εξής:
α) τα στοιχεία του μαθητή και ειδικότερα: αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ) πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης,
β) τον έλεγχο φοίτησης του μαθητή και ειδικότερα: βα) τον αριθμό μητρώου μαθητή, ββ) την τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και βγ) το σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και ειδικότερα: γα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, γβ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
δ) την επιλογή σχολείων και ειδικότερα: δα) το Πειραματικό Σχολείο ενδιαφέροντος, δβ) το Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο), δγ) το Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και δδ) το Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) ενδιαφέροντος. Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών.
5. Αν στην ηλεκτρονική αίτηση δηλωθεί Πειραματικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει, επιπλέον, τα ακόλουθα, αναρτώντας παράλληλα τα σχετικά δικαιολογητικά:
α) την ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, η ως άνω αίτηση αφορά αποκλειστικά στο ίδιο Πειραματικό Σχολείο,
β) την ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/ τριας. Αδελφός/ή, ο/η οποίος/α φοιτά σε τάξη αποφοίτησης ενδιάμεσης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων λογίζεται ότι θα εγγραφεί στην εισαγωγική τάξη της επόμενης βαθμίδας του συνδεδεμένου Πειραματικού
Σχολείου,
γ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή, υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως προκύπτει από πρόσφατη βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.
Αν στην ηλεκτρονική αίτηση δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει αν ο μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α 199), όπως προκύπτει από ισχύον δικαιολογητικό.
6. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών εισαγωγής μαθητών σε Πειραματικά, Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία, για φοίτηση σ αυτά, από το επόμενο σχολικό έτος καθορίζονται ως εξής:
α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται εντός του Μαρτίου του τρέχοντος σχολικού έτους και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών.
β) οι ημερομηνίες:
βα) διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία, ββ) κλήρωσης για απόδοση τυχαίου αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά σχολεία και
βγ) διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για
εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία, ορίζονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά τη λήξη των διακοπών του Πάσχα του τρέχοντος σχολικού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 2 Εισαγωγή μαθητών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

Για την εισαγωγή των μαθητών σε εισαγωγική τάξη των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση.
Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως Πειραματικού Σχολείου (ΠΕΙ.Σ.), η εισήγηση του προηγουμένου εδαφίου υποβάλλεται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο (1ο) έτος λειτουργίας του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του ΠΕΙ.Σ. της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. της ίδιας ή της επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν.
Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή μαθητών σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για ένα (1) μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο. Με την ίδια αίτηση δύνανται να αιτηθούν την εισαγωγή των μαθητών και σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή σε δύο (2) Πρότυπα Λύκεια, καθώς και σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αντιστοίχως. Σε περίπτωση φοίτησης μαθητή σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό ή σε Πειραματικό Δημοτικό συνδεδεμένο με Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε Πειραματικό Γυμνάσιο συνδεδεμένο με Πειραματικό Λύκειο δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του στην κλήρωση για την εισαγωγή του σε άλλο Πειραματικό Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο.
Εάν οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως αιτούνται την υπαγωγή του μαθητή στην ειδική κατηγορία των διδύμων/τριδύμων/αδελφών, εξ αίματος ή κατόπιν υιοθεσίας, πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης: α) να υποβάλλεται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο και β) να συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πρόσφατη σχετική βεβαίωση φοίτησης που αφορά στον/στην δίδυμο/η ή τρίδυμο/η αδελφό/ή εξ αίματος ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, και κατά την περίπτωση που αυτός/ή φοιτά ήδη στο ΠΕΙ.Σ.
Η συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ΠΕΙ.Σ. δεν επηρεάζεται από τον τόπο διαμονής του μαθητή.
Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως δύναται να έχει πρόσβαση στην αίτηση και να τροποποιεί τα στοιχεία της, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει σχετική βεβαίωση υποβολής της πλέον πρόσφατης αίτησης. Η οριστικοποίηση της ως άνω αίτησης γίνεται πριν τη λήξη της κάθε φορά προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων: α) ο αιτών έχει πρόσβαση στη σελίδα των αιτήσεων αλλά δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης και ιδίως τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα και του μαθητή, τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, τα σχολεία προτίμησης καθώς και τη σειρά προτίμησης, β) οι διαχειριστές της πλατφόρμας δεν δύνανται να τροποποιήσουν τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλώσεις προτίμησης, γ) αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες, δ) ο αιτών δύναται να εκτυπώσει βεβαίωση υποβολής της αίτησης.
Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του ΠΕΙ.Σ. αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, προκειμένου:
α) να επιβεβαιώσει: αα) τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και αβ) το αν ο υποψήφιος υπάγεται στην κατηγορία της κατ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με κλήρωση σε ειδική κατηγορία, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε ΠΕΙ.Σ.,
β) να εξάγει τις καταστάσεις των υποψηφίων για το οικείο ΠΕΙ.Σ. και
γ) να αναρτήσει με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., ή του Διευθυντή του ΠΕΙ.Σ. στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου ΠΕΙ.Σ. τις καταστάσεις των υποψηφίων με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης. Σε περίπτωση λάθους ενημερώνεται η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), η οποία και προβαίνει στη διόρθωσή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.
Η ημερομηνία διενέργειας της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1.
Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται από την Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων του άρθρου 18 με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Διόφαντος, παρουσία συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Μέσω κατάλληλου λογισμικού (ηλεκτρονική κληρωτίδα) κληρώνεται και αποδίδεται ένας (1) τυχαίος μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.)
Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, διαχείριση, λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής κληρωτίδας του ως άνω λογισμικού, καθώς και του λογισμικού για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο έχει το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) - Διόφαντος.
Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε Πειραματικό Σχολείο λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή όλων των υποψήφιων μαθητών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο:
Γενική κατηγορία (Γ.Κ.).
β) Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων της σχολικής μονάδας πληρούται με τη συμμετοχή των μαθητών της Ειδικής Κατηγορίας (Ε.Κ.) που την αποτελούν:
βα) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια, εξ αίματος ή υιοθετημένα, μαθητών που θα φοιτήσουν στην ίδια τάξη το επόμενο σχολικό έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών έχει εισαχθεί σε θέση της Γ.Κ. στη σχολική μονάδα επιλογής των αδελφών με την ίδια διαδικασία εισαγωγής ή φοιτά ήδη στο συνδεδεμένο σχολείο της προηγούμενης βαθμίδας (υποκατηγορία Ε.Κ. α),
ββ) αδελφοί/ές μαθητών που ήδη φοιτούν στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος, στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων (υποκατηγορία Ε.Κ. β) και
βγ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ. (υποκατηγορία Ε.Κ. γ).
12. Οι κενές θέσεις της Ε.Κ. πληρούνται κατά τη σειρά προτεραιότητας βάσει του Αριθμού Προτεραιότητας για κάθε υποψήφιο για τα Πειραματικά Σχολεία (Α.Π.ΠΕΙ.Σ.) ως εξής: α) προηγούνται οι μαθητές της υποκατηγορίας  Ε.Κ. α,
β) έπονται οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και
γ) ακολουθούν οι μαθητές της υποκατηγορίας Ε.Κ.γ, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις.
Αν κατά τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων της Ε.Κ. παραμένουν διαθέσιμες θέσεις, τότε αυτές εντάσσονται στη Γ.Κ.. Κατά την ανωτέρω διαδικασία καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Με την εισαγωγή κάθε επιπλέον μαθητή της Γ.Κ. εισάγονται αυτόματα στην υποκατηγορία Ε.Κ.α οποιεσδήποτε νέες περιπτώσεις προκύπτουν.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατάθεσης των αιτήσεων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ, οι οποίοι εξάγουν το αρχείο που περιλαμβάνει όλους όσοι συμμετέχουν στην κλήρωση για εισαγωγή στη σχολική μονάδα που προΐστανται με βάση, και μόνο, τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ.. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολικής μονάδας, με αύξουσα σειρά με βάση τον Α.Π.ΠΕΙ.Σ., πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο ΠΕΙ.Σ.. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής κλήρωσης ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος του σχολείου εξάγει από την εφαρμογή τον πίνακα με τους εισακτέους και επιλαχόντες της σχολικής μονάδας, ο οποίος κυρώνεται από το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. με βάση τα όσα αναφέρονται στις παρ. 11 και 12 και αναρτάται από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, για τα αποτελέσματα της κλήρωσης.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή και σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πρότυπων Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων και οι δύο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτησή του στο Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας και ο μαθητής διαγράφεται από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής, εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 1.
Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πειραματικό Σχολείο ενημερώνονται κατά περίπτωση οι οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να εγγραφούν οι επιτυχόντες μαθητές στο οικείο Πειραματικό Σχολείο. Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του στο Πειραματικό Σχολείο της επιτυχίας του φροντίζει για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.
Η ισχύς του πίνακα της παρ. 13 παύει την 20ή Ιανουαρίου εκάστου σχολικού έτους.

Άρθρο 3 Πλήρωση κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις, πλην της εισαγωγικής, στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια.

Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και της εισαγωγικής τάξης όταν δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή αυτός έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο οικείο ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.. Στην κλήρωση αυτή δεν δύνανται να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πειραματικό Σχολείο.
Οι κενές/κενούμενες θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διενέργεια της συμπληρωματικής κλήρωσης, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους. Το ίδιο ισχύει και κάθε φορά που προκύπτουν κενές/κενούμενες θέσεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών/κενούμενων θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. δύναται να αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης άλλως διενεργείται κλήρωση. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και σε Φ.Ε.Κ. καθορίζεται κάθε ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών/κενούμενων θέσεων.
Το ΕΠ.Ε.Σ. κυρώνει τα αποτελέσματα και τα αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα αναρτά: α) πίνακα στον οποίο για κάθε φύλο αναγράφεται η σειρά κατάταξης των εισακτέων και ο κωδικός της αίτησής τους και β) πίνακα στον οποίο για κάθε φύλο αναγράφεται η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του τρέχοντος σχολικού έτους.
Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει μετεγγραφή του μαθητή από το σχολείο που ήδη είναι εγγεγραμμένος στο ΠΕΙ.Σ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής κλήρωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Άρθρο 4 Εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων

Η εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.
Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα (150) λεπτών.
Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων, τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν. Η αποστολή των θεμάτων προς τα εξεταστικά κέντρα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Διεξαγωγής των Εξετάσεων αμέσως πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή και του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχο πεδίο. Τα απαραίτητα απαντητικά φύλλα για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα με ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.).
Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) μόρια. Ως άριστα λογίζονται τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.
Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων ή και όμορων σχολείων, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας καθώς και η κατανομή των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με ευθύνη της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ..
Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών σε κάθε τμήμα της Α τάξης Γυμνασίου Πρότυπου Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Πρότυπου Σχολείου (Π.Σ.) για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης του προηγούμενου εδαφίου, η εισήγηση δίδεται από τον Διευθυντή του Π.Σ.
Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εισαγωγή σε δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια. Επίσης δικαιούνται να καταθέσουν παράλληλα αίτηση και για εισαγωγή σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή και ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο. Στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνεται η σειρά προτίμησης για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια. Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί και Εκκλησιαστικό σχολείο υποχρεωτικά δηλώνεται και η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δυο (2) τύπους σχολείων. Δηλώνεται επίσης ένα (1) από τα παραπάνω σχολεία, Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να είναι επιλαχών. Η οριστικοποίηση της ως άνω αίτησης γίνεται πριν τη λήξη της κάθε φορά προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο ή σε Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.
Μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες. Επίσης, οι αιτούντες εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) τα στοιχεία του αιτούντα, β) τα δηλωθέντα στοιχεία του μαθητή, γ) τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, δ) τα σχολεία προτίμησης και τη σειρά προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του μαθητή.
Με βάση τον αριθμό των αιτήσεων και τις προτιμήσεις των υποψηφίων η Κ.Ε.Ο.Ε.Κ. προσδιορίζει τις ανάγκες διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων που αφορούν σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους και υποβάλει το σχέδιο προγραμματισμού για την υλοποίηση της δοκιμασίας στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) με ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., με σκοπό την έγκαιρη εξασφάλιση πόρων.
Την ευθύνη για την εξασφάλιση των πόρων έχουν οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες ορίζουν και κοινοποιούν εγκαίρως τα σχολεία/ εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα λάβει χώρα η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και τις επιτροπές εξετάσεων. Επίσης, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ορίζουν και ενημερώνουν τους επιτηρητές για τα καθήκοντά τους και αποστέλλουν τον κατάλογο με τα ονόματα των επιτηρητών που ορίζονται στα αντίστοιχα Εξεταστικά Κέντρα.
Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων σε κάθε εξεταστικό κέντρο πραγματοποιείται με ευθύνη της οικείας επιτροπής εξετάσεων του άρθρου 21.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, τα μέλη της επιτροπής εξετάσεων του οικείου εξεταστικού κέντρου αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα της πλατφόρμας που αφορούν στους υποψήφιους μαθητές ώστε:
α) Να επιβεβαιώσουν: αα) τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία, λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και αβ) αν ο υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α 199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε Πρότυπο Σχολείο.
β) Να εξάγουν τις καταστάσεις των υποψηφίων για το οικείο εξεταστικό κέντρο, οι οποίες αναρτώνται, με ευθύνη της επιτροπής, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας που έχει ορισθεί ως εξεταστικό κέντρο με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης όλων των υποψηφίων, οι οποίοι θα εξετασθούν στο συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο. Οι υποψήφιοι που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και Εκκλησιαστικό Σχολείο συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις που αναρτώνται στα εξεταστικά κέντρα των Προτύπων/Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Κ.Π.Ε.Σ.) της παρ. 11 του άρθρου 4 ανεξάρτητα της δήλωσης προτίμησης. Αν διαπιστωθεί λάθος ενημερώνεται η Κ.Ε.Ο.Ε.Κ., η οποία καλείται να προβεί στη διόρθωση των λαθών το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων και μέχρι την πραγματοποίησή τους ο αιτών εκτυπώνει τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 9 του άρθρου 4, καθώς και το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο ο μαθητής καλείται να προσέλθει για να συμμετάσχει στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.
Με τις διαδικασίες της δημόσιας κλήρωσης, όπως προβλέπονται στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 2, αποδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής κληρωτίδας σε όλους τους υποψήφιους για τα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία ένας τυχαίος Αριθμός Προτεραιότητας Πρότυπου Σχολείου (Α.Π.Π.Σ.), προκειμένου να ρυθμισθούν ισοβαθμίες που ενδεχομένως προκύψουν.
Οι Διευθυντές των οικείων Προτύπων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα και εξάγουν το αρχείο που περιέχει όλους τους υποψήφιους που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα με αύξουσα σειρά ως προς τον Α.Π.Π.Σ. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης. Ο παραπάνω πίνακας με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Σχολείου αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου ώστε οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως να ενημερωθούν για τον Α.Π.Π.Σ. του υποψηφίου.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας στην περίπτωση μη έκδοσης ταυτότητας και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της αίτησής τους.
Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε Βαθμολογικό Κέντρο, το οποίο ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20. Για την ανωτέρω διαδικασία είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου του ίδιου άρθρου.
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών η Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου αποστέλλει τα αποτελέσματα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και ενημερώνεται το Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ., ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.). Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμούντες μαθητές κατατάσσονται με αύξουσα σειρά ως προς τον Α.Π.Π.Σ..
Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο Διευθυντής του σχολείου, αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ., αναρτά στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας: α) τον πίνακα στον οποίο αναφέρεται η σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους, με αναφορά μόνο του κωδικού της αίτησής τους χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους και β) τον πίνακα στον οποίο αναφέρεται η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων μαθητών, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους και τη δηλωθείσα προτίμησή τους, με αναφορά μόνο του κωδικού της αίτησής τους χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του οικείου διδακτικού έτους. Οι γονείς ή ο/ οι κηδεμόνας/νες ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, για τα αποτελέσματα της δοκιμασίας.
Μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών στους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως.
Σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας μαθητή σε Πρότυπο και σε Πειραματικό Σχολείο, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αφορά στα Πρότυπα και οι δυο (2) γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δηλώνουν με υπεύθυνη δήλωση, την οποία εκδίδουν μέσω gov.gr, ότι επιθυμούν τη φοίτηση του μαθητή στο Πρότυπο Σχολείο. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνεται η έτερη σχολική μονάδα επιτυχίας και ο μαθητής διαγράφεται από τη λίστα των επιτυχόντων της ανωτέρω σχολικής μονάδας. Αν ο υπόχρεος ή οι υπόχρεοι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν υποβάλουν την προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το σχολείο επιτυχίας, στο οποίο επιθυμούν να εγγραφεί ο μαθητής, εντός της ως άνω προθεσμίας, ο μαθητής διαγράφεται από τους πίνακες επιτυχίας και των δύο (2) σχολικών μονάδων, καθώς και από τον πίνακα επιλαχόντων της δηλωθείσας σχολικής μονάδας σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 1.
Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά Πρότυπο Σχολείο οι οικείες σχολικές μονάδες ενημερώνουν τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε οι εισακτέοι μαθητές να εγγραφούν στο Πρότυπο Γυμνάσιο επιτυχίας τους. Αν οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή δεν επιθυμούν να φοιτήσει το παιδί τους σε αυτό φροντίζουν για τη μετεγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του οικείου διδακτικού έτους.

Άρθρο 5 Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στη Β και Γ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων.

Η πλήρωση κενών θέσεων στις Β και Γ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του κάθε Πρότυπου Γυμνασίου ή του Διευθυντή του Σχολείου, αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται ατομικός κωδικός για κάθε αίτηση. Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Στην παραπάνω διαδικασία δεν μπορούν να συμμετέχουν μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Γυμνάσιο.
Οι κενές/κενούμενες θέσεις καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα, που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του Διευθυντή του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης κάθε Πρότυπου Γυμνασίου με την έναρξη του σχολικού έτους.
Αν ο αριθμός των υποψήφιων μαθητών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο Διευθυντής του Σχολείου, κατά περίπτωση, του Προτύπου Γυμνασίου δύναται να αποφασίζει για την εισαγωγή όλων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται να διενεργηθεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Αν ο αριθμός των υποψήφιων υπερβαίνει τον αριθμό των κενών/κενούμενων θέσεων τότε διενεργείται δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.
Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων μαθητών, είτε πρόκειται για εισακτέους είτε για επιλαχόντες μαθητές, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ ή του Διευθυντή του σχολείου. Δύναται να παρίστανται στην κλήρωση οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ο/οι κηδεμόνας/ες, άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως.
Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο Διευθυντής του Σχολείου, αν δεν έχει ορισθεί το ΕΠ.Ε.Σ., επικυρώνει το αποτέλεσμα και το αναρτά στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχολικής μονάδας. Ειδικότερα αναρτά: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους, με αναφορά μόνο του κωδικού της αίτησής τους και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων μαθητών σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους, με αναφορά μόνο του κωδικού της αίτησής τους και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου του οικείου διδακτικού έτους.
Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια εισακτέου σε Π.Σ. μαθητή προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η μετεγγραφή του μαθητή από το σχολείο που ήδη είναι εγγεγραμμένος στο Π.Σ. όπου έχει κριθεί εισακτέος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής κλήρωσης.

Άρθρο 6 Εισαγωγή μαθητών και πλήρωση κενών θέσεων στην Α τάξη των Πρότυπων Λυκείων

Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.), οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Αν στην Α τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στα μη διασυνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, το σύνολο των θέσεων της Α τάξης του Λυκείου καλύπτεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.
Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και τα μαθηματικά που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Για την εισαγωγή σε Πρότυπο Λύκειο οι μαθητές εξετάζονται στα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών κατά τη διάρκεια μιας (1) ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα: α) στο γνωστικό πεδίο της ελληνικής γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, άρθρων από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολών, απλών δοκιμίων, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και β) στο γνωστικό πεδίο των μαθηματικών εξετάζονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.
Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτηση τους στο Γυμνάσιο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.
Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 21 του άρθρου 4, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
Αν κατά το τρέχον σχολικό έτος προκύπτουν κενές/κενούμενες θέσεις μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων μαθητών, διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.). Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Άρθρο 7 Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στην Β και Γ τάξη των Πρότυπων Λυκείων

Η εισαγωγή μαθητών στις Β και Γ τάξεις των Πρότυπων Λυκείων για την κάλυψη των κενών/κενούμενων θέσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, με ευθύνη του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και των οργάνων διοίκησης του Πρότυπου Λυκείου. Κατά τα λοιπά η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στις Β και Γ τάξεις Προτύπων Λυκείων υλοποιείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως. Μαθητές που φοιτούν ήδη σε Πρότυπο Λύκειο δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραπάνω διαδικασία.
Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/ες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια μαθητή εισακτέου σε Πρότυπο Λύκειο προβαίνουν, εφόσον το επιθυμούν, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να γίνει η μετεγγραφή του μαθητή από το σχολείο που ήδη είναι εγγεγραμμένος στο Πρότυπο Λύκειο όπου έχει κριθεί εισακτέος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

 


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας