Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

(α) ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Μέσω του συνδέσμου https://regusr.hcg.gr να κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία χρηστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) και κωδικό πρόσβασης της επιλογής τους.

Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή, αποστέλλεται από την Υπηρεσία μήνυμα, στο δηλωθέν e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.

(β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω διαδικασία, συνδέονται μέσω της ιστοσελίδας https://sxolesls.hcg.gr, και επιλέγουν «Νέα αίτηση».

Μετά την είσοδό τους στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την συμπλήρωση όλων των στοιχείων αυτής, παρέχεται η επιλογή της «Προσωρινής αποθήκευσης».Στο στάδιο αυτό η αίτηση θα έχει την Κατάσταση: «ΝΕΑ» και ο/η υποψήφιος/α θα δύναται να ελέγξει τις καταχωρήσεις του/ης και να τις επεξεργασθεί όσες φορές θέλει.

Εάν θέλει να διορθώσει κάποιο από τα δηλωθέντα στοιχεία, θα πρέπει να επιλέξει «Επεξεργασία». Εάν είναι βέβαιος/η για την ορθότητα των καταχωρίσεών του/ης επιλέγει «Καταχώριση»και η αίτησή του τίθεται σε Κατάσταση: «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ». Στην κατάσταση αυτή δεν υφίσταται πλέον δυνατότητα επεξεργασίας και μεταβολών στην αίτηση. Σε περίπτωση που μετά την καταχώριση της αίτησης ο υποψήφιος διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, παρέχεται δυνατότητα για «Ακύρωση» της αίτησης και επανάληψης της διαδικασίας εξαρχής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!Στην Κατάσταση: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ η αίτηση ΔΕΝ έχει ακόμη υποβληθεί οριστικά. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει ακολούθως:

Να επιλέξει «Εκτύπωση αίτησης»επιλογή η οποία έχει γίνει ενεργή μετά την «Καταχώριση» της αίτησης.

Να υπογράψει την εκτυπωθείσα αίτηση[είτε ο/η ίδιος/α, είτε οι ασκούντες τη γονική μέριμνα – εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου (δηλαδή υποψηφίου/ας που κατά την ημερομηνία υπογραφής δεν έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του/της)] και να θεωρηθεί αρμοδίως για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Η αίτηση(υπογεγραμμένη και με γνήσιο υπογραφής), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικάπρέπει να επισυναφθούν/ μεταφορτωθούν ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑστην εφαρμογή του διαγωνισμού. Προκειμένου για την επισύναψή τους επιλέγεται «Επεξεργασία δικαιολογητικών». Ο υποψήφιος/α πατάει «Προσθήκη»ώστε να προστεθεί κάθε ένα δικαιολογητικό και ακολούθως, επιλέγει το είδος του δικαιολογητικού που θα μεταφορτώσει. Για κάθε δικαιολογητικό που πρέπει να μεταφορτωθεί επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία Προσθήκης του και αποθήκευσης των ενεργειών.

Όταν επισυναφθούν ηλεκτρονικά η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρέχεται η επιλογή «Οριστικής υποβολής»της αίτησης. Μετά την εν λόγω επιλογή και την επιβεβαίωσή της, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά και συγκεκριμένα τίθεται σε Κατάσταση: Οριστική,χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.

Ο/η υποψήφιος/α, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδέεται στην εφαρμογή, ώστε να δει την οριστικά υποβληθείσα αίτησή του, καθώς και τυχόν ενημερώσεις που αφορούν στην κατάσταση αυτής κατά τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού.

2.Η Επιτροπή Παραλαβής & Ελέγχου Δικαιολογητικών θα ελέγξει όλες τις Οριστικά Υποβληθείσεςαιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και μέχρι και την 25/02/2022, ημέρα Παρασκευή, θα εκδώσει πίνακα υποψηφίων με ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.Στον Πίνακα αυτόν θα αναγράφεται για κάθε υποψήφιο ποιες ακριβώς ελλείψεις/ σφάλματα διαπιστώθηκαν.

Η προθεσμία για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή από υποψηφίους Συμπληρωματικών Δικαιολογητικών, στην εφαρμογή του διαγωνισμού, ορίζεται από 26/02/2022 ημέρα Σάββατο μέχρι και την 03/03/2022 ημέρα Πέμπτη.Πριν την έναρξη ή μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, ουδέν συμπληρωματικό δικαιολογητικό θα δύναται να μεταφορτωθεί στην εφαρμογή.

Μετά την λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα εκδώσει έως και την 09/03/2022 ημέρα Τετάρτη, Τελικό Πίνακα υποψηφίων που γίνονται Δεκτοί για συμμετοχή στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Η προκήρυξη


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας