Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η διαδικασία της αίτησης:

Όλοι οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλλουναίτηση ηλεκτρονικά ως εξής:

(α)Μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΝΑ.Ν.Π.https://regusr.hcg.grχρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) και κωδικό σύνδεσης (password) της επιλογής τους, κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία ΧΡΗΣΤΩΝ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. [Υπογραμμίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να απομνημονεύσουν τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον κωδικό σύνδεσης (password) που θα χρησιμοποιήσουν για την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, καθώς μέσω αυτών θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους, καθώς και σε περίπτωση επιτυχίας τους σε Α.Ε.Ν., θα πραγματοποιείται η σύνδεση στις μηχανογραφικές εφαρμογές του Υ.ΝΑ.Ν.Π. που αφορούν τη σπουδαστική τους κατάσταση].

(β)Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή αποστέλλεται από την Υπηρεσία, αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός [Σε περίπτωση μη λήψης αυτοματοποιημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), να γίνει έλεγχος στο φάκελο Spam ή Junk ή να χρησιμοποιηθεί διαφορετικός πάροχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου].

(γ)Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας του Υ.ΝΑ.Ν.Π.https://eisaen.hcg.gr, συνδέονται, προκειμένου από την επιλογή «Νέα αίτηση»να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

(δ) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους υποψήφιους στην ορθή συμπλήρωση του είδους λυκείου (Ημερήσιο ή εσπερινό, Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο) από το οποίο προέρχονται. Ειδικότερα:

Γενικά Λύκεια:

(i) όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στο σχολικό έτος 2021-2022 θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη επιλογή.

(ii) οι κάτοχοι Βεβαίωσης Συμμετοχής των δύο (02) τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση, θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη επιλογή.

Επαγγελματικά Λύκεια:

(i) όσοι συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στο σχολικό έτος 2021-2022, θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη επιλογή.

(ii) οι κάτοχοι Βεβαίωσης Συμμετοχής των δύο (02) τελευταίων ετών χωρίς νέα εξέταση, θα πρέπει να επιλέξουν την αντίστοιχη επιλογή.

Όσοι υποψήφιοι προερχόμενοι από εσπερινό λύκειο συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων λυκείων, θα δηλώνουν ως είδος λυκείου Ημερήσιο.

(ε)Μετά την εισαγωγή στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την καταχώρηση όλων των στοιχείων αυτής παρέχονται οι εξής επιλογές:

1. Προσωρινή αποθήκευση: Όπου επιτρέπεται η μεταβολή των καταχωρηθέντων στοιχείων .

2. Υποβολή:Μέσω αυτής της επιλογής, ο/η υποψήφιος/-ια υποβάλει την αίτηση του. ΠΡΟΣΟΧΗ:Μετά την «ΥΠΟΒΟΛΗ» δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση/μεταβολή των στοιχείων από τον/-ην υποψήφιο/-α.

3. Ακύρωση:Δίνει τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης (ΠΡΟΣΟΧΗ:Μόνο πριν το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ).

4. Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής: Η συγκεκριμένη επιλογή γίνεται ενεργή μετά την ΥΠΟΒΟΛΗ της αίτησης και μέσω αυτής ο/η υποψήφιος/-ια δύναται να εκτυπώσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησης.

Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης Παραρτήματος ΣΤ:Η Υπεύθυνη Δήλωση του ακόλουθου Παραρτήματος είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας https://eisaen.hcg.gr/.

Προσοχή

Όλοι οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οφείλουν να υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. (Παράρτημα Γ) κανονικά και πλήρη τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτησή τους.

Η προκήρυξη εισαγωγής

Η υπεύθυνη δήλωση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας