Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας,η 11η Ιουνίου2021, ημέρα Παρασκευή.

Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων(δημόσιων και ιδιωτικών)της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020–2021 ορίζεται η2αΙουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη.

Η απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας