Υψηλή ποιότητα σπουδών από άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / Δημήτρης Γρατσίας – Μαθηματικός
                         / Αντώνης Σαντοριναίος – Μαθηματικός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / Νίκος Μαρούλης – Οικονομολόγος