Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση που αναφέρει:

Να συμπληρώσουν και να καταχωρίσουν ηλεκτρονικάαίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων ΣημαιοφόρωνΛ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ακολούθως, η εν λόγω αίτηση - υπεύθυνη δήλωση πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί [είτε από τους ίδιουςτους υποψηφίους, είτε από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα - εποπτεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου)],να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής και μαζί μετα απαιτούμενα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, να σαρωθούν (scanning) και να μεταφορτωθούνόλα ηλεκτρονικά (uploading) μέσω της εφαρμογής τουδιαγωνισμού, κατά την καθοριζόμενη στην προκήρυξηδιαδικασία.

Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην εν λόγω αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ότι:

i) έχουν τα προσόντα καιτις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας και δενεμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου άρθρου, χωρίς νααπαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών,

ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα ταυποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή,

iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχογια χρήση απαγορευμένων ουσιών,

iv) συναινούν στηνηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουνστην αίτησή τους και

v) προτίθενται να δηλώσουν προτίμηση της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή και των δύοΣχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

Στην ίδια δήλωσηαναφέρουν αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείωνεπισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Αιτήσεις που θα καταχωρισθούν ηλεκτρονικά και δεν θα υποβληθούν μέσωμεταφόρτωσής τους (upload) μαζί με τα απαιτούμεναδικαιολογητικά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δενθα λαμβάνονται υπόψη.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωσηπου υποψήφιος καταχωρίσει ηλεκτρονικά παραπάνωαπό μία αίτηση, θα λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που θαμεταφορτωθεί στην εφαρμογή, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Η Υπουργική Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας