Μετά από επικοινωνία μας με την Αστυνομία μας δόθηκε η εξής διευκρίνηση για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.

Όταν οι υποψήφιοι κατέθεσαν την αίτηση για την Αστυνομία έγραψαν που θα εξεταστούν. Αυτό που άλλαξε φέτος είναι ότι οι υποψήφιοι και για την Αστυνομία αλλά και για τις Στρατιωτικές Σχολές, Λιμενικό και Πυροσβεστική θα δώσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις μόνο στη μία από τις δύο σχολές.

Δηλαδή μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις στην Αστυνομία και να καταθέσουν τη βεβαίωση στις Στρατιωτικές Σχολές. Ή να δώσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις στις Στρατιωτικές Σχολές και να καταθέσουν τη βεβαίωση στην Αστυνομία.

Απαγορεύεται να δώσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις και στην Αστυνομία και στον Στρατό ή Λιμενικό ή Πυροσβεστική. Αν συμβεί αυτό αποκλείονται από την Αστυνομία.

Το απόσπασμα της προκήρυξης:

"Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καίτοι ενημερώθηκαν ότι εφόσον εξεταστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών δεν υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κάθε περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές."

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας