Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και στις Ανώτερες Στρατιωτι­κές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 1 Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

304

 

α. ΟΠΛΑ

215

1.

β. ΣΩΜΑΤΑ

38

 

γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 (ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ)

51 (43-8)

 

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

70

2.

α. ΜΑΧΙΜΟΙ

45

 

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

25

 

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

170

 

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (Ι)

76

 

β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μ)

35

3.

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (ΕΑ)

12

δ. ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε)

12

 

ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ)

11

 

στ. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ)

12

 

ζ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠ)

12

4.

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

45

ΣΥΝΟΛΟ

589

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α                 ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

133

α. ΙΑΤΡΙΚΟ

55

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

6

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

5

δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

6

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

5

στ. ΝΟΜΙΚΟ

23

ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

33

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

330
 

α. ΟΠΛΑ

235
 

β. ΣΩΜΑΤΑ

95
2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

186
3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

200
 

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

130
 

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

38
 

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

32
ΣΥΝΟΛΟ 716

Άρθρο 2 Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

  1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατη­γορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.
β. Της παρ. 1 β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο και αφορούν:

  1. Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτι­κών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
  2. Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδή­ποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιό­δου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

H Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας