Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων

Ψηφίσθηκε σήμερα, κατά πλειοψηφία από τη Βουλή, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με το οποίο κυρώνεται η «Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών Ανωτάτων και Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων καθώς και της Τροποποίησης του Παραρτήματος Ι της Συμφωνίας».

Με την κύρωση της συμφωνίας:

1. Απλοποιούνται, διευκολύνονται και μειώνεται ο χρόνος των διαδικασιών που ακολουθούνται στις δύο χώρες σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών, αφενός για την Ελλάδα σε εξήντα (60) ημέρες από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), και αφετέρου για την Κύπρο σε ενενήντα (90) ημέρες από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη οριστεί κατάλογος πανεπιστημίων αλλά και ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης τα οποία είναι εγκεκριμένα και για τα οποία θα υλοποιείται η ακαδημαϊκή αναγνώριση. Ο κατάλογος δε αυτός μπορεί να επικαιροποιείται έπειτα από συνεννόηση των δύο πλευρών. Επίσης, η συμφωνία αφορά σε όλους τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν τα ιδρύματα, δηλαδή πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους, ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους επιπέδου μεταπτυχιακού καθώς και διδακτορικά.

2. Αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος ρόλος της Ελλάδας στην Κύπρο (και) σε θέματα Παιδείας μέσω συνεργειών για τη μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ενώ ενδυναμώνονται ακόμα περισσότερο οι πάγια στενοί δεσμοί της Ελλάδας με την Κύπρο, καθώς η συμφωνία αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους της εξωστρέφειας, της συμβατότητας και της συγκρισιμότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως υποστηρίζονται από τους φορείς του δικτύου ENIC/NARIC.

3. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργειών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων μας. Η φιλοσοφία και το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση τόσο με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και τις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων που έχουν ορίσει οι φορείς του δικτύου ENIC (European Network of Information Centres in the European Region) και NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union).

Το Δελτίο Τύπου


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας