Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Υπουργική Απόφαση με τροποποιήσεις στην εισαγωγή υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις  Οι αλλαγές

Α. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίστανται οι παρ. 1 έως και 3 ως εξής:

«1. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν, οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, είτε ηλεκτρονικά, σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από:

i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται σε χρονικό διάστημα που θα ξεκινά κατά το δίμηνο Νοεμβρίου Δεκεμβρίου και θα λήγει εντός του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Οι Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εκδίδουν τα Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης ή τις απορριπτικές αποφάσεις τους έως το τέλος Μαρτίου. Υποψήφιοι που απορρίφθηκαν και επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση προς την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ, μπορούν να το πράξουν έως τις 15 Απριλίου του ιδίου έτους.

B. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται η περ. α της παρ. 6 ως εξής:

«6. α. Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ από την 31-10-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ, τεύχος Β 3822, της υπό στοιχεία Φ.151/180552/ Α5/25.10.2017) έως τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, παραμένουν σε ισχύ, εκτός από εκείνα που έχουν εκδοθεί με κωδικούς 26, 39, 50 και 55. Υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με αυτούς τους κωδικούς, οι οποίοι καταργήθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.153/147462/Α5/28.11.2022 (Β 6069 και διορθ. λάθους Β 6701) κοινή υπουργική απόφαση, υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους κωδικούς στους οποίους ενσωματώθηκαν».

Γ. Στον πίνακα του παραρτήματος της ανωτέρω απόφασης, προστίθενται νέοι κωδικοί/παθήσεις 106 - 108 ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
106 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
107 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΙΣΜΟ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΖΟΙΕΙΔΗ Η ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
108 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%

Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας